Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Cơ cấu tổ chức của Hội

1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ.

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng Hội;

6. Các Ban chuyên môn;

7. Các Hội đồng tư vấn chuyên môn;

8. Cơ quan báo chí và các đơn vị trực thuộc (câu lạc bộ, chi hội chuyên ngành) được thành lập theo quy định của pháp luật.