Khen thưởng và kỷ luật

Khen thưởng và kỷ luật
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Khen thưởng

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Kỷ luật

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xem xét kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cho thôi giữ chức vụ trong Hội hoặc thôi công nhận tư cách đại diện hội viên và/hoặc thôi công nhận tư cách là hội viên.

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục kỷ luật.