Quy định chung

Quy định chung
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Tên gọi, biểu tượng

1. Tên Tiếng Việt: Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.

2. Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Information technology, Electronics and Telecommunication Association

3. Tên gọi tắt: HUE-IEA

4. Biểu tượng:

Tôn chỉ, mục đích

Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin và nội dung số (CNTT) và điện tử, viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích của Hội là cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước, giúp tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của hội viên, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT, nội dung số và điện tử, viễn thông Thừa Thiên Huế.

Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của Hội đặt tại số 6 Lê Lợi, thành phố Huế.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Hội bao gồm ngành công nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT, dịch vụ truyền thông số, an toàn công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.

2. Hội chịu sự quản lý của UBND tỉnh thông qua sở Nội vụ và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

HueCIT