Chính sách và khung pháp lý

Hội viên
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Hội viên và tiêu chuẩn hội viên

1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức: Các doanh nghiệp, tổ chức tại Thừa Thiên Huế được thành lập và đăng ký hoạt động hợp pháp (sau đây gọi chung là các tổ chức), khoa CNTT tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phần mềm, nội dung số và các dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội và cam kết chấp hành Điều lệ này đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.

b) Hội viên liên kết: Các Hội, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động trong ngành công nghiệp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội và có mong muốn tham gia Hội thì được Hội xem xét, công nhân là hội viên liên kết.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:

Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phần mềm, nội dung số, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội.

Quyền của Hội viên

1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có).

8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên nhưng phải có đơn gửi Ban Chấp hành Hội trước 03 (ba) tháng và phải đóng đủ hội phí của năm cuối cùng.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Nghĩa vụ của Hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đảm nhận những công việc được Ban Chấp hành Hội phân công; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội. Mức Hội phí: 1.000.000 đồng/năm/Hội viện.

Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội

1. Các tổ chức, cá nhân thỏa mãn quy định tại Điều 8 muốn trở thành hội viên của Hội, gửi đơn và hồ sơ đăng ký gia nhập Hội theo mẫu đến Văn phòng Hội.

2. Văn phòng Hội chịu trách nhiệm tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký gia nhập Hội của tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có vấn đề chưa rõ, Văn phòng Hội phải liên hệ với tổ chức, cá nhân để bổ sung, xác minh, hoàn thiện.

Ban Chấp hành Hội căn cứ vào tiêu chuẩn hội viên, hồ sơ xin vào Hội để xét duyệt. Danh sách những cá nhân, tổ chức xin vào Hội được lập thành phiếu để Ban Chấp hành bỏ phiếu kín. Người xin vào Hội phải có số phiếu tán thành của trên 2/3 (hai phần ba) Uỷ viên Ban Chấp hành Hội mới được kết nạp. Trường hợp không đủ số phiếu nhưng nếu có 02 ý kiến của Uỷ viên Ban Chấp hành đề nghị xem xét lại thì Ban Chấp hành thảo luận và quyết định.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của tổ chức, cá nhân, Ban công tác hội viên phải báo cáo Ban Thường vụ Hội xem xét kết nạp và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đơn đăng ký gia nhập Hội được chấp nhận hoặc không được chấp nhận.

3. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ khi thông báo đơn đăng ký gia nhập Hội được chấp nhận, Hội sẽ gửi Quyết định công nhận cùng Giấy chứng nhận hội viên đến tổ chức, cá nhân đăng ký và đăng tải thông tin trên trang web của Hội.